BAT创建加密的虚拟硬盘

一只鱼 2年前 (2021) 一只鱼
3,048 0

BAT创建加密的虚拟硬盘,帮你隐藏个人隐私文件,加密文件,小视频!

点击下载-无密版成品

点击下载-加密版成品  (密码是:yizhiyu)

重要提醒:如果要修改盘符D,只需在下面代码中更改前2个D ,千万不要修改第3个D,否则会出现无法隐藏!

创建一个txt 文本文档.复制下例其它 一组代码 (修改你要隐藏的磁盘) 然后保存,选择utf-8编码保存,然后修改文件txt后缀为bat即可. 接下来双击这个文件,电脑会自己生成一个你创建磁盘的虚拟盘,再次双击就会隐藏该虚拟磁盘.

或者直接下载上面文件食用

如果想做进一步的隐藏,可以把BAT文件转成EXE,或者通过压缩加密BAT文件,同时把主盘下的文件夹RECYCLED设置为隐藏,但是你要知道如何显示隐藏的文件夹。

无密版代码:(注意:保存的时候选择UTF-8编码)

 

 1. @echo off
 2. md D:\RECYCLED\UDrives.{25336920-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13}>NUL
 3. if exist M:\NUL goto delete
 4. subst M: D:\RECYCLED\UDrives.{25336920-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13}
 5. start M:\
 6. goto end
 7. :delete
 8. subst /D M:
 9. :end
 10.  

加密版代码:(注意:保存的时候选择ANSI编码,否则会出乱码)

 1. @echo off
 2. set ci=3
 3. echo.
 4. echo 注意: 三次输入错误将退出.
 5. echo.
 6. :1
 7. set /p mima=请输入密码:
 8. if \"%mima%\"==\"yizhiyu\" goto o
 9. set /a ci-=1
 10. if \"%ci%\"==\"0\" cls&echo.&echo =没密码无法进入=&echo.&pause&echo.&exit
 11. cls&echo.&echo 你还有 %ci% 次机会&echo.&goto 1
 12. :o
 13. cls&echo.
 14. echo= 密码正权确,放行 =
 15. md D:\RECYCLED\UDrives.{25336920-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13}>NUL
 16. if exist M:\NUL goto delete
 17. subst M: D:\RECYCLED\UDrives.{25336920-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13}
 18. start M:\
 19. goto end
 20. :delete
 21. subst /D M:
 22. :end
 23. echo.&pause&exit.
版权声明:一只鱼 发表于 2021-04-22 6:49:42。
转载请注明:BAT创建加密的虚拟硬盘 | 轻谈浅唱 – Mi导航

暂无评论

暂无评论...